Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://mycollagencolway.org (dalej jako: „mycollagencolway.org”, „Sklep Internetowy”, „Sklep”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Sklepu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z mycollagencolway.org, regulują w szczególności zasady korzystania z Sklepu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół mycollagencolway.org

Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym https://mycollagencolway.org jest Mycollagencolway.org, adres poczty elektronicznej: info@mycollagencolway.org (dalej jako: „Usługodawca”).

DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. ADRES/Y E-MAIL: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy Regulamin przewiduje formę pisemną: dla Klienta – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu; dla Sprzedającego – info@mycollagencolway.org
  2. BOK – Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem mailowym: info@mycollagencolway.org oraz przez formularz kontaktowy z urządzenia podłączonego do sieci Internet pod adresem https://www.mycollagencolway.org/kontakt.
  3. DANE OSOBOWE – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod linkiem https://mycollagencolway.org informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.
  4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  6. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  8. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta. Utworzone w procesie rejestracji konto jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem. Konto i login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
  9. KOSZYK – funkcjonalność Sklepu, w której wyświetlone są dodane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.
  10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  11. PANEL KLIENTA – funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym mycollagencolway.org.
  12. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  14. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
  15. SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, MYCOLLAGENCOLWAY.ORG – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://mycollagencolway.org.
  16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  17. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie internetowym mycollagencolway.org, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę zakupu produktów Sklepu na odległość.
  18. USŁUGODAWCA – Mycollagencolway.org, adres poczty elektronicznej: info@mycollagencolway.org.
  19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów dostępnych w Sklepie internetowym mycollagencolway.org.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z MYCOLLAGENCOLWAY.ORG

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego mycollagencolway.org Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Korzystać ze Sklepu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2.Usługobiorca może korzystać w Sklepie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
2.1 Konto (Profil),
2.2 Formularz Kontaktowy,
2.3 Newsletter.
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego.
4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

KONTO (PROFIL)

1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: wybrany login, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mycollagencolway.org.

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Mycollagencolway.org umożliwia prezentacje towarów na stronach Sklepu internetowego oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Klient może złożyć ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „Koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w Koszyku).
3. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową www.mycollagencolway.org. Zamówień dokonywać mogą Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez umieszczenie wybranych przez siebie Produktów w Koszyku.
4. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są:
4.1 poprzez stronę internetową www.mycollagencolway.org logując się do Sklepu klikając w link „ZALOGUJ”  Zamówień dokonywać mogą Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez umieszczenie wybranych przez siebie Produktów w Koszyku.
4.2 poprzez stronę internetową www.mycollagencolway.org/kontakt bez potrzeby logowania/tworzenia konta Klienta. W treści wiadomości Klient powinien określić rodzaj produktu, ilość, termin dostawy oraz podać dane do wysyłki uzupełnione o numer telefonu kontaktowego.
4.3 poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: info@mycollagencolway.org bez potrzeby logowania/tworzenia konta Klienta. W treści wiadomości email Klient powinien określić rodzaj produktu, ilość, termin dostawy oraz podać dane do wysyłki uzupełnione o numer telefonu kontaktowego.
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
5.1 w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia
5.2 w przypadku zamówień płatnych przez operatora płatności Stripe – w chwili autoryzacji transakcji.
6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt mailowy z BOK: info@mycollagencolway.org w temacie wiadomości wpisując modyfikacja zamówienia

CENY PRODUKTÓW

 1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.
 2. Ceny Produktów podane są przy opisie danego Produktu w Sklepie internetowym.
 3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu przy Produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 4. Ceną ostateczną jest cena podana przy danym Produkcie na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są stałe i wynoszą 0 zł w przeliczeniu na jedną paczkę.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

DOSTAWA PRODUKTÓW

1.Sprzedający realizuje zamówienie począwszy od następnego dnia roboczego i prowadzi wysyłkową formę dostawy na następujących warunkach:
1.1 koszty przesyłki są doliczane do zamówienia,
1.2 towar zamówiony w Sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy InPost,
1.3 towar zamówiony na podstronie Sklepu internetowego (prowadzonej na rzecz konkretnej Fundacji lub Stowarzyszenia wspierającego zwierzęta) wysyłany jest bezpośrednio na adres Fundacji lub Stowarzyszenia,
1.4 dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia,
1.5 dowód zakupu za towar zamówiony na podstronie Sklepu internetowego na rzecz wybranej przez Klienta Fundacji lub Stowarzyszenia (faktura VAT elektroniczna) zostaje wysłana na adres e-mail Klienta,
1.6 przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. płatnością za pobraniem, przy odbiorze przesyłki
  2. płatnością internetową (e-przelewem) lub kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności Stripe.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 i 12 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik).
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sklepu internetowego. Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymane od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Klienta.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy zostaje dołączony do przesyłki poprzez doczepienie go do rachunku/faktury VAT.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mycollagencolway.org.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostawy przesyłki do Klienta.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu internetowego.
 9. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
 11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sklep internetowy dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostawy towaru, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sklep internetowy, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sklep.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

13.1 której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
13.2 której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@mycollagencolway.org.
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

FORMULARZ KONTAKTOWY

4. Korzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne.
5. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
6. Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania prośby o kontakt za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę.

NEWSLETTER

1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
2. Zapisanie się na Newslleter jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w tracie zakładania Konta, wysyłania prośby o kontakt w ramach Formularza Kontaktowego lub przebywania na stronie www.mycollagencolway.org
3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mycollagencolway.org lub też pisemnie.

KONTAKT Z MYCOLLAGENCOLWAY.ORG

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@mycollagencolway.org) za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z mycollagencolway.org. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Sklepowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2.Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez mycollagencolway.org zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Mycollagencolway.org