Lunacol

247,00

60 capsules


A pioneering global dietary supplement with lunasin – an epigenetic food for cells.

Product properties:

LunaCol is the most important single product ever created under the COLWAY brand. Groundbreaking – it marks out new, global trends in supplementation.

It is the first generally available preparation in Europe containing lunasin – a protein occurring uniquely in nature, which has aroused sensation and hopes for humanity for a breakthrough in numerous fields of science and for the development of new solutions favorable to maintaining health, youth and beauty. Lunasin affects vitality from the DNA level – by regulating the activity (expression) of genes. For that reason, it is referred to as epigenetic material.

Research confirms that epigenetic factors have an enormous impact on the functioning of the body. As one of the epigenetic factors, lunasin exhibits an exceptionally broad spectrum of activity, including: activation of immune forces, regulation of cell life cycle, and antioxidant and anti-cancer properties. Those are just a few examples of the uncanny biopotential potential of this protein.

Because lunasin does not undergo enzymatic digestion during its journey through the gastrointestinal tract, it reaches the cells without losing its natural bioactivity.

We are what we eat,” said Hippocrates.

We are what we absorb,” we say today in COLWAY, aware of the complexity of metabolic processes and confident that with each LunaCol capsule, the body receives a dose of superior quality epigenetic food.

 

Kategoria:

More

If humanity has even discovered a substance perfectly defined by those two sentences, it’s lunasin, the first scientifically described epigenetic food. This stems from, among others, its perfect absorbability. Being built into the protein complex (2S albumin), it is not digested in the stomach and passes through the intestines into the blood and to the cells. A global sensation was caused by the observation that the unique amino acid structure of this bioactive peptide allows it to influence the positive expression of our genes. It might sound like medical fiction, if not for the fact that it has been proven with countless studies. Lunasin, discovered only at the end of the 20th century, was an inaccessible substance for a long time, so much so that even laboratories conducting research on the use of its properties in medicine couldn’t get their hands on it. The first technology for isolating lunasin from soybeans was protected by patents.

Lunasin, available only in the US in the form of dietary supplements, despite the fact that they usually contain no more than the declared 600 nanograms (billionths of a gram) of pure lunasin per capsule, seems to fulfill another American dream of a capsule like Viagra or Prozac, giving the consumer the desired effects.

COLWAY gives you much more – wait for it! – one capsule of LunaCol dietary supplement contains as much as 5 milligrams of the proprietary, biologically active 10% lunasin acquired by means of a Polish method, which gives 0.5 milligrams of this protein in pure form.

The composition of LunaCol is complemented by major two substances in supplementation:

Lysozyme (muramidase) – the basic enzyme for the immunity of mammals and an innate part of our immune system. A very high concentration of lysozyme can be found in colostrum, which protects a newborn human baby before it produces its own immune system. It’s one of the most valued substances that can be contained in a dietary supplement. Among the products consumed by us, lysozyme can be found only in egg whites (provided that they have not undergone any heat treatment) and traces of it are also present in non-UHT processed milk, especially goat’s milk.

“Free as a turtle, strong as an ox,” is what immunologists say about lysozyme, indicating that just one milliliter is able to protect a 1000-liter tub of wine against all pathogenic microorganisms! It was not the well-known discovery of penicillin that Alexander Fleming considered the most important work of his life, but the first-ever isolation of muramidase.

Beta-glucans are the most important compounds of dietary fiber. Their regular consumption is deeply justified with broadly-understood prevention – in the growing awareness of the need to supplement our everyday diet with health-promoting substances, increasing attention is given to polysaccharides. There are no capsule fillers in LunaCol – this role is played by 1,3-1,6D β-glucans, which are extremely valuable in healthy nutrition.

Composition

Saccharomyces cerevisiae yeast extract, which contains beta-D-glucan, fish gelatin (capsule), anti-caking agent (calcium carbonate), lysozyme, soybean extract standardized to 10% lunasin.

Daily Allowance

Recommended daily allowance:

  • 1 capsule daily.

Do not exceed the recommended daily dose. The preparation is a supplement but is not a substitute for a balanced and varied diet.

A balanced and varied diet and a healthy lifestyle are recommended. Warnings:

Do not use the preparation in case of hypersensitivity to any of the ingredients. Do not use the preparation after expiry date.

 

 

 

Storage conditions:

Keep in a closed and dry place at room temperature out of reach of small children.

Entity responsible: COLWAY DISTRUBUTION SP.J..

Koleczkowo 84–207, Hippiczna 19

Recommended daily intake:
1 capsule, twice a day, wash down with half a glass of water.
Do not exceed the recommended daily dose.
The preparation can not be used as a substitute for a varied diet.
A balanced and varied diet and a healthy lifestyle are recommended.

** Store at room temperature, in a dry place, out of the reach of small children, in the closed original packaging.

Do not use a dietary supplement after the date of minimum durability.
The date of minimum durability and the batch number are on the bottom of the package.

Entity responsible:
Colway Distribution D. Wasiluk, A. Lenartowska Sp. J.
Koleczkowo 84-207, Hippiczna 19

Lunacol

247,00

60 kapsułek

Zawartość netto: 28,98g (60 kapsułek po 483 mg)


Właściwości produktu

LunaCol – jest najważniejszym produktem, jaki powstał pod marką COLWAY. Prekursorskim – wyznaczającym nowe, globalne trendy w suplementacji.

To pierwszy w Europie ogólnodostępny preparat, jaki zawiera lunazynę – unikalnie występujące w przyrodzie białko, które wzbudziło ogromną sensację i nadzieje ludzkości na przełom w wielu dziedzinach nauki.

Jesteśmy tym, co jemy – stwierdził już Hipokrates.

Jesteśmy tym, co przyswajamy – mówimy dzisiaj w COLWAY- świadomi złożoności procesów metabolicznych.

Kategoria:

Więcej

Jeżeli kiedykolwiek ludzkość poznała substancję doskonale definiowaną przez te dwie sentencje, to jest nią właśnie lunazyna, pierwszy opisany naukowo pokarm epigenetyczny. Wynika to m.in. z jej doskonałej przyswajalności. Będąc wbudowana w kompleks białkowy (albumina 2s), nie ulega w żołądku strawieniu i przedostaje się poprzez jelita do krwi, a następnie do komórek. Sensację światową wywołało postrzeżenie, iż unikalna budowa aminokwasowa tego bioaktywnego peptydu, pozwala mu wpływać na pozytywną ekspresję naszych genów.Brzmiałoby to jak medical fiction, gdyby nie zostało dowiedzione licznymi badaniami. Lunazyna, odkryta dopiero u schyłku XX wieku, była długo substancją tak trudno dostępną, że brakowało jej nawet dla laboratoriów prowadzących badania nad wykorzystaniem jej właściwości w medycynie. Pierwsza technologia izolowania lunazyny z ziaren soi została zastrzeżona patentami.

Lunazyna dostępna tylko w USA, w formie suplementów diety, mimo iż zawierających zazwyczaj nie więcej niż deklarowane 600 ng miliardowych części grama czystej lunazyny w jednej kapsułce – wydaje się spełniać kolejny amerykański sen o kapsułce, takiej jak Viagra czy Prozac, dającej konsumentowi oczekiwane efekty.

Uwaga! W jednej kapsułce LunaColu znajduje się aż 5 miligramów pozyskiwanej autorską, polską metodą 10-cio %-owej, aktywnej biologicznie lunazyny, co daje 0,5 miligrama tego białka w formie czystej.

Skład LunaColu uzupełniają dwie, istotne w suplementacji substancje:

Lizozym – (muramidaza) jest enzymem bazowym dla odporności organizmów ssaków i wrodzoną częścią naszego układu immunologicznego. Bardzo wysokie stężenie lizozymu zawiera siara (colostrum), która chroni narodzone dziecko ludzkie, zanim wytworzy ono swój własny układ odpornościowy. To jedna z najcenniejszych substancji, jaką włączyć można do składu suplementu diety, gdyż w spożywanych przez nas produktach występuje jedynie w białkach jaj, pod warunkiem nie obrobienia ich termicznie i śladowo w nie poddanemu procesom UHT mleku, szczególnie kozim. „Wolny jak żółw, silny jak wół” – mówią o lizozymie immunolodzy, wskazując np. na to, że zaledwie jeden jego mililitr jest w stanie obronić tysiąclitrową kadź wina przed wszelkimi drobnoustrojami chorobotwórczymi! Aleksander Fleming uważał za najważniejsze dzieło swojego życia, nie penicylinę, z której zasłynął, lecz właśnie wyizolowanie po raz pierwszy muramidazy.

Betaglukany – są najważniejszymi składnikami błonnika pokarmowego. Ich systematyczne spożywanie jest głęboko uzasadnione szeroko rozumianą profilaktyką. W rosnącej świadomości potrzeby uzupełniania naszej codziennej diety o substancje prozdrowotne, coraz więcej uwagi poświęca się polisacharydom. W LunaColu nie ma wypełniaczy kapsułki, a rolę tę pełnią niezwykle cenne w zdrowym odżywianiu β-glukany 1,3 -1,6D.

Składniki

  • ekstrakt z drożdży Saccharomyces cerevisiae,
  • zawierający beta-D-glukan,
  •  żelatyna rybia(kapsułka),
  • substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia),
  • lizozym,
  • ekstrakt z ziaren soi standaryzowany na 10% lunazyny.

Ważne informacje dla użytkowników

Na temat substancji będących składnikami LunaColu powstała obszerna literatura, dająca podstawy do uznania za celowe systematyczne i stałego suplementowanie się β-glukanami, lizozymem a szczególnie lunazyną*.

Dobór i proporcje użytych w preparacie LunaCol komponentów są wynikiem konsultacji z polskimi naukowcami w dziedzinie medycyny, w tym immunologii.
Lunazyna w LunaColu jest izolowana z ekologicznych odmian soi, niemodyfikowanych genetycznie.
Badania wykazały, że lunazyna w żaden sposób nie odpowiada za reakcje alergiczne wywoływane przez produkty sojowe. Nie ma również żadnego wpływu na gospodarkę hormonalną, gdyż nie jest w żaden sposób powiązana z fitoestrogenami.

*Setki publikacji na temat właściwości lunazyny są ogólnodostępne w internecie. Także liczne wyniki badań dokumentujących jej działanie w profilaktyce i leczeniu poważnych chorób. Jednakże ani z faktu istnienia tych publikacji ani z faktu przyznania przez US Patent Office praw ochronnych na wykorzystywanie lunazyny do określonych celów leczniczych – nie wolno wyprowadzać żadnych wniosków, nawet sugerujących jakoby LunaCol, w którego składzie znajduje się lunazyna, mógł być zalecany w funkcji leku na jakiekolwiek schorzenia. Lunazyna, będąca składnikiem preparatu LunaCol pozyskiwana jest metodą autorską w Polsce i nie można do niej odnosić wniosków z żadnych eksperymentów przeprowadzanych w innych krajach i z innym materiałem badawczym. W Unijnym Rejestrze EFSA nie znajduje się jak dotąd żadne, dopuszczone przez Komisję oświadczenie zdrowotne dotyczące lunazyny, a LunaCol został wprowadzony do obrotu jako suplement diety.

Zalecane dzienne spożycie

Zalecane dzienne spożycie:
1 kapsułka, dwa razy dziennie, popić połową szklanki wody.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony i zróżnicowany sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia.

** Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym, niedostępnym dla małych dzieci miejscu, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości.
Data minimalnej trwałości oraz numer partii znajdują się na spodzie opakowania.

Podmiot odpowiedzialny:
Colway Distribution D. Wasiluk, A. Lenartowska Sp. J.
Koleczkowo 84-207, Hippiczna 19