Blue Diamond Spectrum

137,00

9 x 2ml

Unique set for two-stage, intensive and highly effective skin revitalization, regeneration and lift.

 

Product properties:

Cosmetic ampoules for external use.

BLUE DIAMOND SPECTRUM ampoules – a product of the SURGERY LIKE category – next to the cream and scrub, it’s the third cosmetic from the innovative COLWAY product line, bearing the symbol of the precious Blue Diamond. The ampoules perfectly supplement the action of the mentioned products; owing to the wealth of unique ingredients, they are probably the only ampoules in the world which give effects that mimic the results achieved by the best plastic surgeons.

The key to obtaining a spectacular improvement of the appearance and condition of the skin after use of this product is thoughtful, skillful selection of highly bioactive ingredients into two groups and the production of two types of BLUE DIAMOND SPECTRUM ampoules. This was the origin of the product that prepares the skin to receive precious health promoting substances, and supplies these ingredients in its fully biopotential formula.

A two-step strategy consisting first in preparing the skin to receive active substances and then enriching it with these ingredients, is extremely effective in revitalizing and regenerating the tissue. This translates into visible, beneficial improvement in appearance, leaving the skin is rejuvenated and smoothed. The level of changes can be compared to the effects achieved thanks to invasive procedures carried out in professional aesthetic medicine or plastic surgery offices.

 

Kategoria:

Effect

 • nstantly after the treatment: the skin is smooth, perfectly refreshed, moisturized and nourished, as well as tightened.
 • Improvement in appearance progresses in the days following the treatment thanks to transdermal stimulation of the biopotential of skin stem cells – this tissue is revitalized and regenerated.
 • Increasing firmness and suppleness due to the stimulated production of collagen and elastin
 • Shallowing of wrinkles.
 • Strongly stimulated production of skin protein.

Advantages

 • Peel and serum with multidirectional activity in one product.
 • Skin lifting effect without surgical intervention.
 • Stimulation of the skin’s natural regeneration potential and restoring its proper biological balance.
 • Light, odorless water formula, thanks to which ampoules have numerous applications and can be applied directly to the skin or used as an additive for enriching cream.
 • Supply of bio-components to all skin layers thanks to the use of penetration promoters.

Destiny

 • Adults.
 • For all skin types.
 • For use either directly on the skin or to enrich cosmetics.
 • Especially recommended for the care of the face, neck and cleavage skin of mature skin that requires immediate revitalization, regeneration and smoothing.

Directions for use

 • Start by thoroughly washing and cleansing your face of make-up and impurities.
 • For the first two days, use an ampoule with enzymatic peel (2 pcs. in the package
  – milky yellowish color). Shake gently before opening. Open with a special breaker included in the package. With clean hands, spread the contents of the ampoule on the skin with gentle massage movements. Leave for few to several minutes. Rinse thoroughly with lukewarm water and gently dry face with towel. Apply a skin care cream.
 • For the next 7 days, apply the contents of the ampoules to the skin (7 pieces in the package – bluish color). Apply a skin care cream.

INCI

Ingredients: papain, subtilisin, GHK–Cu, lactoferrin, hexapeptide–8, lunasin, kinetin, thymosinB4, Agastache mexicana, BeauPlex VH, COLWAY fish collagen; high molecular weight hyaluronic acid (HMW HA), eyewort extract.

More

Each BLUE DIAMOND SPECTRUM set contains 9 ampoules: 2 are used for enzymatic peeling to prepare the skin for the reception of serum ingredients, and the remaining 7 are intended for proper care. In this way, the skin undergoes two-stage, intensive and highly effective revitalization, regeneration and lifting – from the level of its deep layers and fibroblasts. This is possible thanks to the use of very effective penetration promoters (glycosaminoglycans), also found in the BLUE DIAMOND cream and peeling, which briefly unseal the epidermal lipid barrier so that the active ingredients can penetrate deeply into the skin. These promoters work even more effectively in ampoules than in peeling and cream, because the water formulation was used, not the emulsion one.

The effectiveness of BLUE DIAMOND SPECTRUM ampoules is visible immediately after use, and in the next few weeks the skin becomes prettier and healthier. This is how a rich set of cosmetic celebrities works, including GHK-Cu – a copper tripeptide with amazingly strong bioactivity, which is 1000 times more in ampoules than in blood plasma. Along with kinetin – a growth factor and DNA activator – and thymosin B4, which activates adult stem cells – it is one of the strongest antioxidants, equal in its power to superoxide dismutase and lunasin, which uses the potential of epigenetics. GHK-Cu stimulates the multiplication of skin cells, collagen production, healing of damage and reconstruction of the protein barrier of the skin. Lifting properties are provided by hexapeptide 8, while the antibacterial lactoferrin, the calming and soothing Mexican spider mite (Agastache Mexicana), BeauPlex VH (vitamin complex) and our excellent transdermal collagen together with high molecular weight hyaluronic acid (HMW HA) help achieve full skin beauty, absolute beauty health and immunity.

Blue Diamond Spectrum

137,00

9 x 2ml

Właściwości produktu:

Ampułki kosmetyczne do zastosowania zewnętrznego.

Ampułki BLUE DIAMOND SPECTRUM – produkt kategorii SURGERY LIKE – to trzeci, po kremie i peelingu, kosmetyk z innowacyjnej linii produktów COLWAY, opatrzonych symbolem drogocennego Niebieskiego Diamentu. Idealnie dopełniają działanie wymienionych produktów, a dzięki bogactwu zawartości unikatowych składników są prawdopodobnie jedynymi na świecie ampułkami dającymi efekty, które przypominają rezultaty osiągane przez najlepszych chirurgów plastycznych.

Kategoria:

Działanie

 • Natychmiast po zabiegu: skóra jest gładka, znakomicie odświeżona, nawilżona i odżywiona, a także ładnie napięta
 • Postępująca poprawa wglądu w kolejnych dniach po zabiegu dzięki transdermalnej stymulacji biopotencjału komórek macierzystych skóry do rewitalizacji i regeneracji tej tkanki
 • Zwiększające się jędrność i napięcie wskutek pobudzonej produkcji kolagenu i elastyny
 • Spłycenie zmarszczek
 • Silnie pobudzona produkcja białek skóry

Zalety

 • Peeling i serum o wielokierunkowym działaniu w jednym produkcie
 • Uzyskanie efektu liftingu skóry bez ingerencji chirurgicznej
 • Stymulacja naturalnego potencjału skóry do regeneracji oraz przywracania właściwej jej równowagi biologicznej
 • Lekka, bezzapachowa wodna formuła, dzięki której ampułki mają wiele zastosowań i można je nakładać bezpośrednio na skórę lub stosować jako dodatek wzbogacający np. krem
 • Dostarczanie bioskładników do wszystkich warstw skóry dzięki zastosowaniu promotorów przenikania

Przeznaczenie

 • Dorośli.
 • Do każdego typu skóry.
 • Do stosowania zarówno bezpośrednio na skórę lub w celu wzbogacenia kosmetyków.
 • Szczególnie polecany do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu cery dojrzałej, wymagającej natychmiastowej rewitalizacji, regeneracji i wygładzenia.

Sposób użycia

Zacznij od dokładnego umycia i oczyszczenia skóry twarzy z makijażu i zanieczyszczeń. Wstrząśnij delikatnie ampułkę przed otwarciem. Otwórz za pomocą specjalnego łamacza ampułek znajdującego się w opakowaniu. Rozprowadź czystymi dłońmi jej zawartość na skórze, wykonując delikatne ruchy masujące. Przez pierwsze dwa dni stosuj ampułkę z peelingiem enzymatycznym (2 szt. w opakowaniu – kolor mleczno-żółtawy). Pozostaw na kilka do kilkunastu minut. Zmyj obficie letnią wodą i delikatnie osusz twarz ręcznikiem. Nałóż krem pielęgnacyjny.

Przez kolejne 7 dni nanoś na skórę zawartość ampułek pielęgnacyjnych (7 sztuk w opakowaniu – kolor niebieskawy). Nałóż krem pielęgnacyjny.

INCI

Ingredients: Papaina, Subtylizyna, GHK-Cu, Laktoferyna, Heksapeptyd-8, Lunazyna, Kinetyna, TymozynaB4, Kłoskowiec meksykański, BeauPlex VH, Kolagen rybi COLWAY; Wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy (HMW HA), Wyciąg ze świetlika

Więcej

Każdy zestaw BLUE DIAMOND SPECTRUM zawiera 9 ampułek: 2 służą do peelingu enzymatycznego przygotowującego skórę na przyjęcie składników serum, a 7 pozostałych przeznaczonych jest do właściwej pielęgnacji. W ten sposób skóra poddawana jest dwuetapowej, intensywnej i wysoce skutecznej rewitalizacji, regeneracji i liftingowi – od poziomu jej głębokich warstw i fibroblastów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo skutecznych promotorów przenikania (glikozoaminoglikanów), znajdujących się także w kremie i peelingu BLUE DIAMOND, które na krótko rozszczelniają barierę lipidową naskórka, aby składniki aktywne mogły wniknąć głęboko w skórę. Promotory te działają w ampułkach jeszcze efektywniej niż w peelingu i kremie, ponieważ zastosowano tu formulację wodną, a nie emulsyjną.

Skuteczność ampułek BLUE DIAMOND SPECTRUM widoczna jest natychmiast po zastosowaniu, a w ciągu kilku następnych tygodni skóra staje się coraz ładniejsza i zdrowsza. Tak działa bogaty zestaw kosmetycznych znakomitości, na czele z GHK-Cu – trójpeptydem miedziowym, o zdumiewająco silnej bioaktywności, którego w ampułkach jest aż 1000x więcej niż w osoczu krwi. Wraz z kinetyną – czynnikiem wzrostu i aktywatorem DNA – oraz tymozyną B4, która uaktywnia dorosłe komórki macierzyste – jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów dorównujących swoją mocą dysmutazie ponadtlenkowej i lunazyną, która wykorzystuje potencjał epigenetyki. GHK-Cu stymuluje namnażanie się komórek skóry, produkcję kolagenu, zabliźnianie się uszkodzeń i odbudowę białkowej bariery skórnej. Właściwości liftingujące zapewnia heksapeptyd 8, natomiast przeciwbakteryjna laktoferyna, wyciszająco-kojący kłosowiec meksykański (Agastache Mexicana), BeauPlex VH (witaminowy kompleks) i nasz znakomity działający transdermalnie kolagen wraz z wielkocząsteczkowym kwasem hialuronowym (HMW HA) pomagają osiągnąć skórze absolutny komfort, pełnię piękna, zdrowia i odporności.